Документи

Документи на образователната институция

СТРАТЕГИЯ за развитие на ДГ 18 за периода 2023 – 2028 г.

Правилник за дейността на ДГ №18 „Детски свят“

Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в ДГ 18

Пропускателен режим

Годишен план уч.2023-2024 г.

Програмна система

План за квалификационната дейност

План за контролната дейност на директора

План на методическите обединения

Етичен кодекс за персонала и Етичен кодекс за работа с деца

План-програма за БДП

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Правила и процедури за противодействие на тормоза и насилието над деца

План за работа със семейството

Механизъм за психолого-педагогическа подкрепа

Мерки за повишаване на качеството

Защита на личните данни:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на лични данни

Социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Закон за социалните услуги

Достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Указания относно предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ – 1472 , София, 29.11.2011 година

Административно обслужване

За посочените по-долу административни услуги не се дължат

Препис извлечение от трудова книжка

Информация за предоставяне на УП 2

Информация за предоставяне на УП 3

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование

Удостоверение за преместване на дете в задължително предучилищно образование

Заявление за издаване на дубликати

Описание на административните услуги

Други

Заповед за ДОД

Заповед за ДОД – англ.език и йога