Документи

Административни

Стратегия за равитие на ДГ  18 „Детски свят“  

Финансова осигуреност на стратегията

Програмна система

Годишен план за учебната 2019/2020 година

Правилник за организиране на дейноста в ДГ № 18

Етичен кодекс на общността

Целодневна организация на дейностите в детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на общността

Програми

Програма за психологическа подрепа

Програма за превенция на насилието

Механизъм за противодействие на насилието

Програма за гражданско , здравно, екологично и интеркултурно образование 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

ДАЗД – информация за социалните услуги в общността за деца

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2018-2019 година

План-програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на деца със специално образователни потребности и деца от уязвими групи

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Устав

Искане за свикване на обществен съвет

Покана за свикване на обществен съвет

Протокол от заседание

 

НАСТОЯТЕЛСТВО

Банкова сметка

Устав

ДРУГИ

Проткол от конкурс за „Допълнителни педагогически дейности“ за учебни години: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022г.