Документи

Административни

Стратегия за равитие на ДГ  18 „Детски свят“  

Финансова осигуреност на стратегията

Програмна система

Годишен план за учебната 2019/2020 година

Правилник за организиране на дейноста в ДГ № 18

Етичен кодекс на работещите с деца

Целодневна организация на дейностите в детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на общността

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ No 18 „Детски свят“

Защита на личните данни:

Вътрешни правила ЗЛД

Заявление за достъп до лични данни

Правила за събиране на лични данни

Социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Закон за социалните услуги

Програми

План програма за психолого-педагогическа подкрепа на деца, учители и родители

Програма за превенция на насилието

Механизъм за противодействие на насилието

Програма за гражданско , здравно, екологично и интеркултурно образование 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

ДАЗД – информация за социалните услуги в общността за деца

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2018-2019 година

План-програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на деца със специално образователни потребности и деца от уязвими групи

Достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Указания относно предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ – 1472 , София, 29.11.2011 година

 

Настоятелство

Банкова сметка

Устав

ДРУГИ

Проткол от конкурс за „Допълнителни педагогически дейности“ за учебни години: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022г.