Документи

Административни

Стратегия за развитие на ДГ 18″Детски свят“ за периода 2023г. – 2028г.

Правилник за дейността на ДГ 18 „Детски свят“ – 19.09.2022г.

Целодневна организация на дейностите в учебно време 15.09.21 г. / 31.05.22г.

Целодневна организация на дейностите в учебно време

Седмично разпределение на педагогическите ситуации

Правилник за дейността

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за пропусквателния режим в детска градина 18 „Детски свят“

Годишен план програма по БДП за учебната 2021-2022 г.

Програмна система за 2020-2021 учебна година

План за подкрепа и дейността на екипа за личностно развитие за учебната 2020г. – 2021г.

Финансова осигуреност на стратегията

Годишен комплексен план за учебната 2020/2021 година

Годишен план за учебната 2019/2020 година

Правилник за организиране на дейноста в ДГ № 18

Етичен кодекс на работещите с деца

Целодневна организация на дейностите в детската градина

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на общността

Мерски за повишаване качеството на образованието в ДР18 No „Детски свят“ за 2020/2021 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ No 18 „Детски свят“

Защита на личните данни:

Вътрешни правила ЗЛД

Заявление за достъп до лични данни

Политика за защита на личните данни

Социални услуги

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги

Закон за социалните услуги

Програми

Актуализиран годишен план-програма за БДП 2021г./2022г.

План програма за психолого-педагогическа подкрепа на деца, учители и родители

Програма за превенция на насилието

Механизъм за противодействие на насилието

Програма за гражданско , здравно, екологично и интеркултурно образование 

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция за ранно напускане на детската градина за 2020/2021 година

Програма за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвини групи за учебната 2020/2021 година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи

ДАЗД – информация за социалните услуги в общността за деца

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2018-2019 година

План-програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на деца със специално образователни потребности и деца от уязвими групи

Достъп до обществена информация

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Указания относно предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ – 1472 , София, 29.11.2011 година

 

Настоятелство

Банкова сметка

Устав

 

Обществен съвет

Протокол от обществен съвет към детска градина 18 „Детски свят“ – становище по стратегия за развитие

Протокол от заседание на обществен съвет

ДРУГИ

Проткол от конкурс за „Допълнителни педагогически дейности“ за учебни години: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022г.