Category "Новини"

21дек.2020

Скъпи родители,

желаещите да заплатят месечната такса по банков път,  могат да я видят в прикачения файл. Таксата за допълнителни дейности НЕ се заплащат по баков път, само таксата към ДГ №18 „Детски свят“ .

Желаем здраве и весели празници!

 

Банкова сметка – ДГ №18 „Детски свят“

27окт.2020

На 29.20.2020г. ще се състои спортен празник по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, и здравословен начин на живот за деца „Движение и здраве “ в Столична община.

4сеп.2020

Уважаеми родители,

За учебната 2019/2020г. ДГ 18“Детски свят“ спечели проект по програма на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта на стойност 2660лв., след актуализация поради епидемичната обстановка. Детската градина ще участва с допълнително финансиране от бюджета на стойност 832лв. Поради затварянето на детските градини от 16.03.- 26.05.2020 г. се налага да го реализираме по актуализирана програма .

Проектът „Да научим за конната езда – спортът, който лекува“ е част от стратегията на детската градина за повишаване на физическата активност и подобряване на опорно – двигателната и мускулна система. Насочен е към възрастовата група 5-6 годишни. Ще обхване 98 деца, 8 учители и 4 помощник възпитатели, медицинско лице. Непреки участници са служители на СТД “Мотен спорт“, родители, експерт от район „Средец“.

Ще се акцентира върху запознаване на децата с нова двигателна дейност – конната езда. Има за цел приобщаване към природата и изграждане на отговорно поведение, формиране на траен интерес към активен живот. Ще повиши информираността относно ползата от спорта за здравословния начин на живот.

Проектът ще се проведе в два етапа – презентиране на конната езда като спорт, знания за конете и взаимовръзката с човека и втори – спортно – състезателни игри с елементи от различни спортове.

Реализирането му ще протече като спортен празник в детската градина през месец октомври, при подходящо време и спазване на епидемиологичните мерки. Ще се презентират спорни пособия и уреди. Ще се организират специализирани спортни игри и подкрепа на децата със СОП.

2сеп.2020

Уважаеми родители,

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

От ръководството

21май2020

Скъпи родители,

при постъпване на децата в детската градина, е небходимо да носите попълнен „Формуляр за информирано съгласие“ , който можете да свалите от линка по – долу:

Формуляр за информирано съгласие

 

Указания на МОН относно мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца можете да видите тук

13май2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. Записването на приетите деца в ДГ № 18 за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ на място в детската градина, от 9.00 ч. до 16.30 ч.

2. Удостоверенията за завършена подготвителна група ще се получават от 20. 05. 2020 г. до 29. 05. 2020 г. от 9.00 ч. до 16.30 ч., при касиера на ДГ № 18 след погасяване на неплатени такси за детска градина и допълнителни дейности.

3. Всички родители, които не са платили таксите за детска градина и допълнителни дейности онлайн, могат да платят при касиера на ДГ № 18, всеки работен ден, считано от 18. 05. 2020 г., от 9.00 ч. до 16.30 ч.

4. Влизането на всички родители в ДГ № 18 ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – на дистанция 1,5 м., с маски и калцуни.