Профил на купувача

Правила ОП-след 15.04.2016 г. Вътрешни правила-профил на купувача -след 15.04.2016 г.

Протокол от  конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности.

Обява за конкурс по документи

изходящ номер 328-88/18.08.2020г.

За провеждане на допълнителни образователни дейности  извън основните форми на педагогическо взаимодействие „Логопед“ в детска градина № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“ за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година 

Nullam augue orci, luctus sed rutrum amet.

Заповед от 05.02.2020г. – схема „Училищен плод“ и схема „Училищтно мялко“

Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности от 18.02.2020г. до 24.02.2020г.

Обявление за процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г.)

Обява за конкурс по документи

изходящ номер 328-88/18.08.2020г.

За провеждане на допълнителни образователни дейности  извън основните форми на педагогическо взаимодействие „Английски език“ в детска градина № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“ за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ДГ № 18 „Детски свят” съгласно чл. 22 от Закона за обществените поръчки. Утвърдени със Заповед на директор на ОДЗ № 18 „Детски свят”

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

Заповед N1074 – 176/29.05.2019 г. – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обява за конкурс по документи

За провеждане на допълнителни образователни дейности в детска градина № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“