Профил на купувача

Правила ОП-след 15.04.2016 г. Вътрешни правила-профил на купувача -след 15.04.2016 г.

Заповед от 05.02.2020г. – схема „Училищен плод“ и схема „Училищтно мялко“

Обява за конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности от 18.02.2020г. до 24.02.2020г.

Обявление за процедура

За набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ДГ № 18 „Детски свят” съгласно чл. 22 от Закона за обществените поръчки. Утвърдени със Заповед на директор на ОДЗ № 18 „Детски свят”

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

Заповед N1074 – 176/29.05.2019 г. – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Обява за конкурс по документи

За провеждане на допълнителни образователни дейности в детска градина № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“ 

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г.)