Профил на купувача

Правила ОП-след 15.04.2016 г. Вътрешни правила-профил на купувача -след 15.04.2016 г.

Заповед N1074 – 176/29.05.2019 г. – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обява за конкурс по документи

За провеждане на допълнителни образователни дейности в детска градина № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“ 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ДГ № 18 „Детски свят” съгласно чл. 22 от Закона за обществените поръчки. Утвърдени със Заповед на директор на ОДЗ № 18 „Детски свят”

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г.)

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.