Профил на купувача

На 1 януари 2020 г. стартира електронното възлагане на обществените поръчки в страната. Цялостната дигитализация се реализира чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Съгласно новите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки и в правилника за прилагането му, възлагането и подаването на оферти за обществени поръчки се извършва изцяло в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС/.
https://www2.aop.bg/cais-eop-aktualno/