Профил на купувача

Правила ОП-след 15.04.2016 г. Вътрешни правила-профил на купувача -след 15.04.2016 г.

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ДГ № 18 „Детски свят” съгласно чл. 22 от Закона за обществените поръчки. Утвърдени със Заповед на директор на ОДЗ № 18 „Детски свят”

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

Закон за обществените поръчки (в сила от 15.04.2016 г., обн. ДВ, бр. 13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ, бр. 34 от 3 Май 2016 г.)