Прием

Приемът се осъществява съгласно наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на Столична община при стриктно спазване указанията на миснистерството на здравеопазването.