Мисия, Визия, Цели

Мисия

Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Визия

Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители .

Цели

Превръщане на ДГ 18 ”ДЕТСКИ СВЯТ” в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. 

Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 1 до 7 годишна възраст.