Стратегия

Акцентиране върху социалната, познавателната и специалната готовност на децата за училище,  съгласно Държавния образователен стандарт за предучилищно възпитание.

Сътрудничество между педагогическия екип, семейството и обществеността за прилагане на стратегия за опазване на детството 

Превръщане на ДГ 18 ”ДЕТСКИ СВЯТ” в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

Усъвършенстване на системата от организационни, материално-технически и педагогически условия за работа на колектива, ориентирани към съвременните изисквания на гражданското общество и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.