Родителско настоятелство

Родителското настоятелство в ДГ 18 играе важна роля  за всекидневието на детското заведение. Членовете му подпомагат управлението в процеса на взимане на решения и подпомагане всекидневната работа на персонала. 

В Настоятелството членуват и могат да членуват:

  •       родители на деца, обучаващи се в ДГ;
  •       учители и служители;
  •       бизнесмени и
  •       общественици.

Всички те заедно са обединени от желанието си подпомогнат ДГ 18 при осигуряване на пълноценно обучение на децата и по-добра материална база

Всеки член на настоятелството заплаща членски внос, участва активно в заседанията на Общото събрание и във взимането на решения.

Изтегли заявление за членство

Банкова сметка на Сдружение с нестопанска цел „РОДИТЕЛСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО при ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ” № 18 – град София”

Анкета за родителите