Проектна дейност

  • 2023 г. – „Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене“ – бюджет 3720.00 лв. Проект по Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София – приоритетна област „Създаване на условия за подобряване организацията на обучението по БДП и възпитанието на децата в образователните институции – училище и детска градина“
  • 2023 г. – „Здравето е ценен дар, спортът му е пръв другар“ – бюджет 2800.00 лв. Проект по програма „Спорт за деца и ученици“ към Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Столична община (2020-2030 г.)
  • 2014 г. “Движим се безопасно” – бюджет 3500 лв. Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното двжение СБДДС, ., проекти свързани с осъвременяване на материално-техническата база в образователни институции за провеждане на ефективен учебен процес – подвижна площадка по БДП.
  • „Пътека на здравето“ – бюджет 2500 лв. по програма за изпъление на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016-2020 г.,  – детски съоръжения за спорт на открито.
  • Ежегодно участие в проекти по ПМС 46 за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците