Проектна дейност

  • 2024 г. – Проект „Малките туристи са и смели алпинисти“ – бюджет 3160 лв. – по Програма на Столична община – „Спорт за деца и ученици“ по Подпрограма „Формиране на потребности и трайни навици за физическа и спортна дейност сред децата и учащите, практикуване на спорт като важен фактор за здравословния начин на живот и личностното развитие на подрастващите.
  • 2024 г. – Проект на МОН „Силен старт“ – Повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал. Изграждане на подкрепяща общност за формиране на положителни нагласи и мотивация на родителите към образованието за пълноценно приобщаване на децата им в предучилищно образование.
  • 2024 г. – Проект „Хей, ръчички“ – „Азбуката вече знаем“ – съвместен проект между Столична община и Фондация „Развитие и Интеграция“. Проекта включва – ежеседмични образователни посещения на глухи актьори от театър „Мим-Арт“ към сдружение „Тишина“ и лицензиран жестов преводач с педагогически профил в детски градини в рамките на 2 месеца от май до юни 2024 г. Проектът “ Хей ръчички“ е с цел подпомагане процеса на приобщаване на глухите деца към обществото чрез осъществяване на мероприятия в детски градини на територията на Столична община за приемане на глухите хора като равнопоставена част от обществото и постигане на естествено и пълноценно общуване, чрез жестов език.
  • 2023 г. – „Изграждане на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене“ – бюджет 3720.00 лв. Проект по Програма за дейността на Съвет по безопасност на движението на децата в София – приоритетна област „Създаване на условия за подобряване организацията на обучението по БДП и възпитанието на децата в образователните институции – училище и детска градина“
  • 2023 г. – „Здравето е ценен дар, спортът му е пръв другар“ – бюджет 2800.00 лв. Проект по програма „Спорт за деца и ученици“ към Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на Столична община (2020-2030 г.)
  • 2014 г. “Движим се безопасно” – бюджет 3500 лв. Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното двжение СБДДС, ., проекти свързани с осъвременяване на материално-техническата база в образователни институции за провеждане на ефективен учебен процес – подвижна площадка по БДП.
  • „Пътека на здравето“ – бюджет 2500 лв. по програма за изпъление на Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016-2020 г.,  – детски съоръжения за спорт на открито.
  • Ежегодно участие в проекти по ПМС 46 за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците