Правила

Вътрешни правила на ДГ 18 „Детски свят“ за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679

Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни в ДГ 18″Детски свят“

Етичен кодекс

Административни услуги предоставяни в ДГ №18 „Детски свят“

За посочените по-долу административни услуги не се дължат такси.

Издаване на удостоверение за преместване на дете от подготвителна група
Издаване на удостоверение за завършена подготвителна група
Удостоверение за посещение на детска градина
Удостоверение за посещение на подготвителна група
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
Препис-извлечение от трудова книжка