Екип

За децата се грижи високо квалифициран екип от медицински сестри, помощник-възпитатели и учители.

Eкипът на ДГ 18 се състои от  високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на децата, уважение правата на детето, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.Учителският състав  е с   висше образование, със степен магистър ,като  2 от учителките са със степен – професионален бакалавър.

Педагозите от подготвителните групи прилагат творчески подходи в образователния процес за мотивиране на децата да овладяват интелектуално-волеви форми на поведение при подготовката им за училище. Подчинявайки цялостната си дейност на тезата обучението да изпреварва развитието, учителките прилагат професионалната си компетентност за творческо реализиране на образователните програми и максимално овладяване на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка за творческа изява, за високо качество на педагогическата им дейност, както професионална информация за промените и новостите в предучилищното възпитание.