Документи

Проткол от конкурс за „Допълнителни педагогически дейности“ за учебни години: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022г.

Правила и процедури за противодействие на тормоза и насилието в ДГ 18 „Детски свят“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДЕТСКА ГРАДИНА No 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“ гр. София

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 Г.

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2018-2019 година

ДАЗД – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА ДЕЦА

Програмна система

План-програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на деца със специално образователни потребности и деца от уязвими групи

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на общността

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

П Р АВ ИЛ Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи (2016-2020)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДГ No 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО

Списък на лицензирани доставчици на социални услуги