Сигнали

 Във връзка с влизането на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушение от 04.05.2023 г., Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са Генка Анакиева – ЗАС (постоянно действащо) със служебна поща genka.anakieva@edu.mon.bg и тел. 0884334204 и Илияна Найденова – главен учител (резервен член) със служебна поща iliiana.naidenova@edu.mon.bg и тел.0879487443.

 

Формуляр за регистриране на сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали