Eкипа за личностна подкрепа

На децата в детската градина  се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Екипната работа по случай на дете   е нова стъпка в образователната политика, насочена към индивидуализиране на обучението, подкрепата и цялостната грижа за детето в периода му на обучение толкова дълго, колкото е необходимо. Закона за предучилищното и училищното образование можете да прочетете на специално създадения сайт от Министерство на образованието и науката: http://zareformata.mon.bg/new_law.html

За целта в детската градина е създаден със заповед на Директора на ДГ 18 „Детски свят“, екип за подкрепа на личностно развитие (ЕПЛР). Състава на екипа включва: логопед, психолог и ресурсен учител.

Екипа има следните задължения:

  • разпознава потребността от предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете въз основа на наблюденията и анализите на учителите в групата в детската градина и/или по инициатива на родителя/настойника/попечителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето;
  • организира и координира извършването на оценката на индивидуалните потребности на децата със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания;
  • проучва документите на децата, включително от изследвания и консултации при наличие на такива, и събраните данни за развитието им, включително равнището на функционално активните знания, умения и отношения, във връзка с провеждането на оценката;

 

Каква означава обща подкрепа:

На нивото на детската градина , общата подкрепа свързва всички услуги, които представляват базисни грижи за физическото, психичното и социалното благополучие, мотивиращи и развиващи интересите дейности на детето.(център за приобщаващо образование)

Какво означава допълнителна подкрепа:

 Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа за други специфични нужди на децата. Това поставя нови въпроси пред педагогиката у нас.

Изследователската работа на Гърбачева показва, че е необходим концептуален модел за преминаване от интеграция към приобщаващо образование.

Смисълът на допълнителната подкрепа е да се осигури допълнителен и различен ресурс, а за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма – начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности. (център за приобщаващо образование)

Допълнителната подкрепа на личностното развитие включва:

Работа с дете  по конкретен случай; Ресурсно подпомагане.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца със специални образователни потребности; в риск; с изявени дарби; с хронични заболявания.

 Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на детето. Планът за подкрепа за децата определя и часовете за ресурсно подпомагане.

 Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина.

Въз основа на заявление до директора на детската градина екипа за подкрепа за личностно развитие в детската градина извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата със специални образователни потребности.

Сътрудничеството между учителя, специалистите и родителите има много измерения, от сътрудничество в нормативно разписаните стъпки при предоставяне на подкрепа за детето – оценка на потребностите, изготвяне и работа с плана за подкрепа, с индивидуалната образователна програма, до консултации и съвети при чисто практически подходи и методи от ежедневната преподавателска работа.(център за приобщаващо образование)

Отвъд задачите на екипа, определени в ДОС за приобщаващо образование, той е място за срещи, споделяне и подкрепа, особено когато има трудности в намирането на подход към детето. Затова екипът се изгражда чрез отношения на доверие между членовете му. Ефективната екипна работа не се определя от графика за провеждане на срещите, а от готовността на всеки да участва, да инициира, да желае да обсъди, да постави въпроси. Ефективността на екипа зависи и от следването на индивидуалния план за подкрепа в работата по случая на детето. „Работа по случай“ е метод, който се прилага в социалната работа и позволява да се даде най-адекватен отговор на потребностите.(център за приобщаващо образование)

Изследване (2014г.) на Център за приобщаващо образование  показва, че в 14% от случаите учителите дават обратна връзка, че детето среща системно трудности в ученето, без това да са деца със специални образователни потребности. Източник: http://priobshti.se/category/izsledvaniya

 

Виртуален център за подкрепа на личностно развитие: Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование – ФИЛОСОФИЯ НА ПОДКРЕПАТА

 

Гърбачева, А. (2015). Екологичният подход в инклузивното образование, АИО, В.Търново