Учебна програма

Къде се расте най-добре? Разбира се, в детския дом!
Хайде, деца, да вървим, защото игрите са сладки,
а часовете – толкова кратки, освен това има режим,
за да знаем кога да заспим, кога книжчица да прочетем
та големи ний да порастем.

Основен акцент в нашата работа е създаване на достатъчно богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, свободно да избира според своите сили и въъзможности, потребности и интереси.

Предучилищното образование в ДГ № 18 „Детски свят“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялото развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.