Правилник

Правилник за организиране на дейността на детската градина

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи (2016-2020)

Правилник за вътрешния ред

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Пропусквателен режим

План-програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование на деца със специално образователни потребности и деца от уязвими групи

Етичен кодекс

Мерки за повишаване качеството на образованието

Държавна агенция за закрила на детето – Информация за социалните услуги в общността на децата