Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата